วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามยุทธศาสตร์
วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
  เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2019-11-20001งบดำเนินงาน-งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1,500,000.000.001,500,000.000.00%
001001 งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1,500,000.000.001,500,000.000.00% รายละเอียด
รวม1,500,000.000.001,500,000.000.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ