xxxx report_budget_Expenseรายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามงบรายจ่าย
วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2564
เลือกประเภทงบรายจ่าย : ทุกประเภท   รายจ่ายงบกลาง   รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 
วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด2019-11-20001งบดำเนินงาน-งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1,500,000.000.001,500,000.000.00%
001001 งบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1,500,000.000.001,500,000.000.00% รายละเอียด
รวม1,500,000.000.001,500,000.000.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ