วันที่ รหัส โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย พิมพ์อนุมัติเงินประจำงวด

รายงานบริหารงบประมาณ - จำแนกตามยุทธศาสตร์
วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
  เลือกเรียงลำดับ รหัสโครงการ งบประมาณ

2018-11-08069งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่าย สพป.และโรงเรียน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ175,000.000.00175,000.000.00%
069001 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว+สพป.นพ.2 เพื่อใช้เป็นงบนิเทศ175,000.000.00175,000.000.00% รายละเอียด
2018-11-08068งบดำเนินงาน-ค่าพาหนะนักเรียนรับ-ส่งนักเรียน เทอม1/2562 (เพิ่มเติม)48,000.000.0048,000.000.00%
2018-11-08067งบดำเนินงาน-ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน เทอม 1/2562283,500.000.00283,500.000.00%
2018-11-08066งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ TEPE online9,000.000.009,000.000.00%
2018-11-08065งบดำเนินงาน-สมทบกองทุนประกันสังคมนักการ62อัตรา(ต.ค.-ธค61) มา 33 อัตรา44,550.000.0044,550.000.00%
2018-11-08064งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่ายอบรมครูธุรการ54,300.000.0054,300.000.00%
2018-11-08063งบดำเนินงาน-เดินทางไปราชการ ต้นแบบรางวัล QA Award39,720.000.0039,720.000.00%
2018-11-08062งบดำเนินงาน-นโยบายการรับนักเรียน 256220,000.000.0020,000.000.00%
2018-11-08061งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Roving Team5,500.000.005,500.000.00%
2018-11-08060งบดำเนินงาน-คชจ.ไปราชการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ4,200.000.004,200.000.00%
2018-11-08059งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชี้แจงประชุมศูนย์สอบ (28-30ต.ค.61)9,360.000.009,360.000.00%
2018-11-08058งบดำเนินงาน-ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 14,536,000.000.004,536,000.000.00%
2018-11-08057งบดำเนินงาน-งบงานประจำ/งบบริหารเขต/งบพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 31,000,000.000.001,000,000.000.00%
057001 งานประจำ/งานพัฒนาคุณภาพ สพป.นพ.21,000,000.000.001,000,000.000.00% รายละเอียด
2018-11-08056งบดำเนินงาน-งบงานประจำ/งบบริหารเขต ครั้งที่ 21,000,000.000.001,000,000.000.00%
056001 งานประจำ/งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา1,000,000.000.001,000,000.000.00% อนุมัติงบ-75
2018-11-08055งบลงทุน-ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน จำนวน 20 โรง ศธ 04006/ว5988 ลว.12 ต.ค.61 และ ศธ 0400630,626,900.000.0030,626,900.000.00%
055002 48020014 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว : สร้างอาคารเรียน1,663,000.000.001,663,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055003 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน : อาคารเรียน สปช.105/294,028,000.000.004,028,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055004 48020022 โรงเรียนบ้านโพน : 5,436,000.000.005,436,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055005 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม : ส้วม640,500.000.00640,500.000.00% อนุมัติงบ-35
055006 48020038 โรงเรียนบ้านรามราช : 1,663,000.000.001,663,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055007 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055008 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055009 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) : 500,000.000.00500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055010 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055011 48020095 โรงเรียนบ้านข่า : 506,200.000.00506,200.000.00% อนุมัติงบ-35
055012 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา : 450,000.000.00450,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055013 48020108 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) : 500,000.000.00500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055014 48020116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055015 48020127 โรงเรียนบ้านนาคอย : ปรับปรุงซ่อมแซม510,200.000.00510,200.000.00% อนุมัติงบ-35
055016 48020146 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น : ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/294,028,000.000.004,028,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055017 48020170 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม : อาคารเรียน2,304,000.000.002,304,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055018 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น : 500,000.000.00500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055019 48020075 โรงเรียนบ้านดอนกลาง : 470,000.000.00470,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055020 48020144 โรงเรียนบ้านนาน้อย : อาคารเรียน สปช.105/294,028,000.000.004,028,000.000.00% อนุมัติงบ-35
055021 สพป.นครพนม เขต 2-ปรับปรุงซ่อมแซม1,500,000.000.001,500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
2018-11-08054งบกลาง-รายการค่าหนังสือเรียน ปีกศ.2561 เพิ่มเติม(ร้อยละ60) ศธ04006/ว2509 ลว.3พ.ค.2562 จำนวน 161 โรง1,855,800.000.001,855,800.000.00%
054001 งบกลาง-ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ร้อยละ60 จำนวน 161 โรง1,855,800.000.001,855,800.000.00% รายละเอียด
2018-11-08053เงินอุดหนุน-ค่าใฃ้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีกศ.1/2562 (70%) 181 โรง ศธ 04006/ว1110 ลว.27กพ.254,265,561.000.0054,265,561.000.00%
053001 เงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีกศ1/2562 (70%) จำนวน 181 โรง54,265,561.000.0054,265,561.000.00% รายละเอียด
2018-11-08052เงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2561 (30%) 181 โรง ครั้งที่ 213,124,295.000.0013,124,295.000.00%
052001 เงินอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 181 โรง13,124,295.000.0013,124,295.000.00% อนุมัติงบ-54
2018-11-08051งบดำเนินงาน-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของลูกจ้างชั่วคราว ปี พ.ศ. 256265,952.000.0065,952.000.00%
051001 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-ธุรการโรงเรียน29,880.000.0029,880.000.00% อนุมัติงบ-57
051002 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-นักการภารโรง19,008.000.0019,008.000.00% อนุมัติงบ-57
051003 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต16,200.000.0016,200.000.00% อนุมัติงบ-57
051004 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน-ลูกจ้างของ สพป.4 ราย864.000.00864.000.00% อนุมัติงบ-57
2018-11-08050เงินอุดหนุน-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561 จำนวน 181 โรง ศธ 04006/ว772 ลว.8ก.พ.25626,581,000.000.006,581,000.000.00%
050001 เงินอุดหนุน-ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม2/2561 จำนวน 181 โรง6,581,000.000.006,581,000.000.00% อนุมัติงบ-58
2018-11-08049งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนขั้นวิกฤติ คร้้งที่ 2 (เม.ย.-ก.ย.62) 45 อัตรา3,972,500.000.003,972,500.000.00%
049001 งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนครูรายเดือนขาดแคลนขั้นวิกฤติ 3,972,500.000.003,972,500.000.00% อนุมัติงบ-76
2018-11-08048งบบุคลากร+งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) 61 อัตรา4,036,600.000.004,036,600.000.00%
048001 งบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานรากชาสร3,880,400.000.003,880,400.000.00% อนุมัติงบ-70
048002 งบดำเนินงาน-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม129,100.000.00129,100.000.00% อนุมัติงบ-70
048003 งบดำเนินงาน-เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน27,100.000.0027,100.000.00% อนุมัติงบ-70
2018-11-08047งบบุคลากร+งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) 63 อัตรา3,793,700.000.003,793,700.000.00%
047001 งบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 /63อัตรา3,689,100.000.003,689,100.000.00% อนุมัติงบ-31
047002 งบดำเนินงาน-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ104,600.000.00104,600.000.00% อนุมัติงบ-31
2018-11-08046งบดำเนินงาน-ค่าจ้างนักการภารโรง(26อัตรา) มา16อัตรา 6เดือน (เม.ย.-ก.ย.62)907,200.000.00907,200.000.00%
046001 ค่าจ้างนักการภารโรง26อัตรา มา16อัตรา6เดือน(ม.ย.-ก.ย.62)907,200.000.00907,200.000.00% อนุมัติงบ-77
2018-11-08045งบดำเนินงาน-ค่าจ้างนักการภารโรง(26อัตรา) มา10อัตรา(เม.ย.-ก.ย.62) ครั้งที่ 2567,000.000.00567,000.000.00%
045001 ค่าจ้างนักการภารโรง26อัตรา567,000.000.00567,000.000.00% อนุมัติงบ-71
2018-11-08044งบดำเนินงาน-ค่าจ้างบุคลากรในสำนักงาน (เม.ย.-ก.ย.62)ครั้งที่ 2 226,800.000.00226,800.000.00%
044001 ค่าจ้างบุคลากรในสำนักงาน226,800.000.00226,800.000.00% อนุมัติงบ-63
2018-11-08043งบดำเนินงาน-ค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 3 เดือน(เม.ย.-มิ.ย.62) จำนวน 57 อัตรา โครงการคืนครูให้นักเรียน1,615,950.000.001,615,950.000.00%
043001 ค่าจ้างนักการภารโรง57อัตรา3เดือน(เม.ย.-มิ.ย.62 โครงการคืนครูให้นักเรียน1,615,950.000.001,615,950.000.00% อนุมัติงบ-74
2018-11-08042งบดำเนินงาน-ค่าจ้างนักการภารโรง 62อัตรา(ม.ค.-มี.ค.62)โครงการคืนครูให้นักเรียน1,757,700.000.001,757,700.000.00%
042001 ค่าจ้างนักการภารโรง(ม.ค.-มี.ค.62)62อัตรา1,757,700.000.001,757,700.000.00% อนุมัติงบ-42
2018-11-08041งบดำเนินงาน-ค่าจ้างครูธุรการ9000บ.98อัตรา/3อัตรา (พ.ค.-กค.62) ครั้งที่ 32,754,000.000.002,754,000.000.00%
041001 ค่าจ้างครูธุรการ9000บ./98อัตรา/3อัตรา(พ.ค.-ก.ค.62)ครั่้งที่ 32,754,000.000.002,754,000.000.00% รายละเอียด
2018-11-08040งบดำเนินงาน-ค่าจ้างครูธุรการ 9000 บาท 98 อัตรา(ก.พ.-เมย.62)2,646,000.000.002,646,000.000.00%
040001 ค่าจ้างครูธุรการ 9000บาท/98อัตรา(ก.พ.-เม.ย.62)2,646,000.000.002,646,000.000.00% อนุมัติงบ-51
2018-11-08039งบดำเนินเงาน-ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน1,800,250.000.001,800,250.000.00%
039001 ค่าใช้จ่ายประชุมกรรมการสถานศึกษา จำนวน 181 โรง1,800,250.000.001,800,250.000.00% อนุมัติงบ-79
2018-11-08038งบดำเนินงาน-ครูธุรการโรงเรียน 15,000 บาท(เม.ย.-ก.ย.62) จำนวน 12 อัตรา (สพฐ.เจียดจ่าย)977,000.000.00977,000.000.00%
038001 ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน 15,000 บาท 12 อัตรา (เมย.-ก.ย.62) (สพฐ.เจียดจ่าย)977,000.000.00977,000.000.00% รายละเอียด
2018-11-08037งบดำเนินงาน-ธุรการโรงเรียน 15,000 บ. จำนวน 68 อัตรา ครั้งที่ 2(เม.ย-ก.ย.62)6,426,000.000.006,426,000.000.00%
037001 ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานราชการสำหรับธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 จำนวน 68 อัตรา (เม.ย.-ก.ย.62)6,426,000.000.006,426,000.000.00% อนุมัติงบ-80
2018-11-08036งบดำเนินงาน-โครงการเสริมสร้างคุณธรรม/โรงเรียนสุจริต/สพท.สุจริต/ประเมิน ITA485,000.000.00485,000.000.00%
036001 โรงเรียนสุจริต/สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต485,000.000.00485,000.000.00% รายละเอียด
2018-11-08035งบดำเนินงาน-ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 21,785,720.000.001,785,720.000.00%
035001 ค่าเช่าบ้านข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกทุกประเภท1,785,720.000.001,785,720.000.00% อนุมัติงบ-64
2018-11-08034งบดำเนินงาน-งบสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 41,000,000.000.001,000,000.000.00%
034001 งบดำเนินงาน-ค่าใช้จ่ายสำนักงาน/โครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน1,000,000.000.001,000,000.000.00% รายละเอียด
2018-11-08033งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน สพท. ครั้งที่ 2 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.62)226,800.000.00226,800.000.00%
033001 ค่าตอบแทนจ่้างบุคลากรปฏิบัติงาน 4 อัตรา 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.62)6,426,000.000.006,426,000.000.00% รายละเอียด
2018-11-08032งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561592,760.000.00592,760.000.00%
032001 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561592,760.000.00592,760.000.00% รายละเอียด
2018-11-08031งบดำเนินงาน การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT270,412.000.00270,412.000.00%
031001 ค่าใช้จ่าย สอบ NT270,412.000.00270,412.000.00% รายละเอียด
2018-11-08030งบดำเนินงาน ค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/2561336,000.000.00336,000.000.00%
030001 48020001 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี : 73,500.000.0073,500.000.00% อนุมัติงบ-27
030002 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว : 42,000.000.0042,000.000.00% อนุมัติงบ-27
030003 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง : 151,500.000.00151,500.000.00% อนุมัติงบ-27
030004 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย : 25,500.000.0025,500.000.00% อนุมัติงบ-27
030005 48020113 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) : 43,500.000.0043,500.000.00% อนุมัติงบ-27
2018-11-08029เงินนอกงบประมาณ-ค่าใช้จ่ายจัดการทอดสอบทางการศึกษา O-NET ปีการศึกษา 2561149,368.000.00149,368.000.00%
029001 เงินนอกงบประมาณ-ทดสอบ O-NET149,368.000.00149,368.000.00% รายละเอียด
2018-11-08028งบดำเนินงาน ค่าจ้างนักการภารโรงพร้อมประกันสังคม 16 อัตรา(ต.ค.61-มี.ค.62)907,200.000.00907,200.000.00%
028001 ค่าจ้างนักการภารโรงพร้อมประกันสังคม 16 อัตรา จำนวน 6 เดือน907,200.000.00907,200.000.00% อนุมัติงบ-23
2018-11-08027งบดำเนินงาน ค่าจ้างนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน จำนวน 62 อัตรา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค. 2561)1,713,150.000.001,713,150.000.00%
027001 ค่าจ้างนักการภารโรง 29 อัตราๆละ 9000 บาท พร้อมประกันสังคม -กิจกรรมสำหรับโรงเรียนปกติ822,150.000.00822,150.000.00% อนุมัติงบ-26
027002 ค่าจ้างนักการภารโรง 33 อัตราๆละ 9000 บ. -การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ891,000.000.00891,000.000.00% อนุมัติงบ-26
2018-11-08026งบดำเนินงาน-ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ. 2562- ศธ 04009/ว5960 ลว 1 ตค601,955,000.000.001,955,000.000.00%
026001 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน1,955,000.000.001,955,000.000.00% อนุมัติงบ-9
2018-11-08025งบดำเนินงาน-พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.-ศธ 04009/ว738754,300.000.0054,300.000.00%
025001 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน54,300.000.0054,300.000.00% รายละเอียด
2018-11-08024งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 1 จำนวน 10 อัตรา 6567,000.000.00567,000.000.00%
024001 ค่าตอบแทนผู้ปฏิ่บัติงานให้ราชการสำหรับจ้างนักการภารโรง567,000.000.00567,000.000.00% อนุมัติงบ-20
2018-11-08023งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายไปราชการของผู้ตรวจสอบภายใน3,100.000.003,100.000.00%
023001 ค่าใช้จ่ายในการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน3,100.000.003,100.000.00% รายละเอียด
2018-11-08022งบดำเนินงาน-ประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว1265 ลว.25 ต.ค.9,360.000.009,360.000.00%
022001 ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ9,360.000.009,360.000.00% อนุมัติงบ-13
2018-11-08021ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2562 (1ต.ค.61-กพ.2562) จำนวน 5 เดือน ครั้งที่ 11,732,500.000.001,732,500.000.00%
021001 ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์1,732,500.000.001,732,500.000.00% อนุมัติงบ-19
2018-11-08020ค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 98 อัตรา ๆ ละ 9000 บ. 2,646,000.000.002,646,000.000.00%
020001 ค่าจ้างครูธุรการ 9000 บาท/ จำนวน98 อัตรา2,646,000.000.002,646,000.000.00% อนุมัติงบ-15
2018-11-08019งบดำเนินงาน คชจ.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ปีงบ2562 ศธ04279/ว442 ลว.6พ.ย.2562120,000.000.00120,000.000.00%
019001 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และนิเทศ ประเมินผล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใหเ้แก่โรงเรียน120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-16
2018-11-08018ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ ศธ 04006/ว5988 ลว 12 ต.ค. 256154,030,700.000.0054,030,700.000.00%
018001 48020127 โรงเรียนบ้านนาคอย510,200.000.00510,200.000.00% อนุมัติงบ-35
018002 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม : 640,500.000.00640,500.000.00% อนุมัติงบ-35
018003 48020057 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี : 387,800.000.00387,800.000.00% อนุมัติงบ-35
018004 48020063 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 387,800.000.00387,800.000.00% อนุมัติงบ-35
018005 48020095 โรงเรียนบ้านข่า : 506,200.000.00506,200.000.00% อนุมัติงบ-35
018006 48020007 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง : 393,000.000.00393,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018007 48020047 โรงเรียนบ้านนาเข : 393,000.000.00393,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018008 48020073 โรงเรียนบ้านไชยศรี : 393,000.000.00393,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018009 48020170 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม : 2,304,000.000.002,304,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018010 48020014 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว : 1,663,000.000.001,663,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018011 48020038 โรงเรียนบ้านรามราช : 1,663,000.000.001,663,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018012 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน : 4,028,000.000.004,028,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018013 48020141 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา : 4,028,000.000.004,028,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018014 48020146 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น : 4,028,000.000.004,028,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018015 48020022 โรงเรียนบ้านโพน : 5,436,000.000.005,436,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018016 48020108 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) : 500,000.000.00500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018017 48020001 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี : 160,000.000.00160,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018018 48020067 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง : 216,000.000.00216,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018019 48020012 โรงเรียนบ้านดอนแดง : 150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018020 48020022 โรงเรียนบ้านโพน : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018021 48020046 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย : 150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018022 48020074 โรงเรียนบ้านคำนกกก : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018023 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) : 500,000.000.00500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018024 48020171 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ : 350,000.000.00350,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018025 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม : 150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018026 48020063 โรงเรียนบ้านโพนทอง : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018027 48020064 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู : 160,000.000.00160,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018028 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018029 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018030 48020122 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018031 48020132 โรงเรียนบ้านนาหว้า : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018032 48020151 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018033 48020164 โรงเรียนบ้านนาเต่า : 326,000.000.00326,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018034 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย : 288,000.000.00288,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018035 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018036 48020016 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก : 117,400.000.00117,400.000.00% อนุมัติงบ-35
018037 48020034 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018038 48020036 โรงเรียนบ้านโพนแดง : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018039 48020066 โรงเรียนบ้านม่วงชี : 70,000.000.0070,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018040 48020068 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย : 160,000.000.00160,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018041 48020069 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน : 320,000.000.00320,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018042 48020072 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก : 251,000.000.00251,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018043 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา : 450,000.000.00450,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018044 48020116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018045 48020138 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018046 48020149 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018047 48020159 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018048 48020172 โรงเรียนบ้านเสาเล้า : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018049 48020186 โรงเรียนบ้านหนองซน : 430,000.000.00430,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018050 48020187 โรงเรียนบ้านชัยมงคล : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018051 48020188 โรงเรียนบ้านนานอ : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018052 48020006 โรงเรียนบ้านหาดกวน : 154,000.000.00154,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018053 48020033 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018054 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา : 475,000.000.00475,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018055 48020100 โรงเรียนบ้านหนองผือ : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018056 48020124 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018057 48020139 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย : 99,700.000.0099,700.000.00% อนุมัติงบ-35
018058 48020154 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018059 48020177 โรงเรียนบ้านโคกศรี : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018060 48020189 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา : 400,000.000.00400,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018061 48020010 โรงเรียนบ้านท่าจำปา : 90,600.000.0090,600.000.00% อนุมัติงบ-35
018062 48020039 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018063 48020048 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง : 52,000.000.0052,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018064 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง : 360,000.000.00360,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018065 48020065 โรงเรียนบ้านโคกยาว : 104,000.000.00104,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018066 48020087 โรงเรียนบ้านภูกระแต : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018067 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย : 250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018068 48020133 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ : 96,000.000.0096,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018069 48020161 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว : 196,000.000.00196,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018070 48020167 โรงเรียนบ้านบงคํา : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018071 48020169 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018072 48020178 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง : 334,900.000.00334,900.000.00% อนุมัติงบ-35
018073 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อส้รางอื่นๆ - สพป นครพนม เขต 21,500,000.000.001,500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018074 48020005 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ : 107,000.000.00107,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018075 48020018 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ : 182,000.000.00182,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018076 48020045 โรงเรียนบ้านหนองเทา : 150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018077 48020050 โรงเรียนบ้านนางัว : 320,000.000.00320,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018078 48020059 โรงเรียนบ้านหัวหาด : 216,000.000.00216,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018079 48020060 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม : 328,000.000.00328,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018080 48020062 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา : 320,000.000.00320,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018081 48020081 โรงเรียนบ้านนาเพียง : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018082 48020083 โรงเรียนบ้านนาคํา : 80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018083 48020088 โรงเรียนบ้านโพนงาม : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018084 48020089 โรงเรียนบ้านเหล่า : 250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018085 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018086 48020120 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม : 23,000.000.0023,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018087 48020160 โรงเรียนบ้านหนองท่ม : 90,000.000.0090,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018088 48020168 โรงเรียนบ้านโพนบก : 148,800.000.00148,800.000.00% อนุมัติงบ-35
018089 48020173 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018090 48020008 โรงเรียนบ้านดอนดู่ : 94,000.000.0094,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018091 48020014 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว : 93,200.000.0093,200.000.00% อนุมัติงบ-35
018092 48020032 โรงเรียนบ้านพะทาย : 150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018093 48020040 โรงเรียนบ้านโพนก่อ : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018094 48020051 โรงเรียนบ้านพืชผล : 320,000.000.00320,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018095 48020052 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ : 160,000.000.00160,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018096 48020061 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018097 48020070 โรงเรียนบ้านหนองแวง : 85,000.000.0085,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018098 48020071 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย : 106,000.000.00106,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018099 48020076 โรงเรียนบ้านนากระแต้ : 132,000.000.00132,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018100 48020078 โรงเรียนบ้านดอนสมอ : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018101 48020090 โรงเรียนบ้านอีอูด : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018102 48020091 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018103 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018104 48020150 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย : 70,000.000.0070,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018105 48020152 โรงเรียนบ้านนาใน : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018106 48020158 โรงเรียนบ้านค้อ : 80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018107 48020165 โรงเรียนบ้านต้าย : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018108 48020175 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง : 51,000.000.0051,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018109 48020002 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ : 60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018110 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว : 250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018111 48020011 โรงเรียนบ้านห้วยพระ : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018112 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018113 48020075 โรงเรียนบ้านดอนกลาง : 470,000.000.00470,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018114 48020086 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ : 156,700.000.00156,700.000.00% อนุมัติงบ-35
018115 48020104 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018116 48020106 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018117 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018118 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018119 48020125 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด : 51,000.000.0051,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018120 48020147 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร : 51,000.000.0051,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018121 48020148 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018122 48020156 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018123 48020162 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ : 80,000.000.0080,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018124 48020174 โรงเรียนบ้านท่าเรือ : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018125 48020025 โรงเรียนบ้านตาล : 144,000.000.00144,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018126 48020079 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018127 48020093 โรงเรียนบ้านจอมศรี : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018128 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง : 2,079,000.000.002,079,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018129 48020109 โรงเรียนบ้านยางงอย : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018130 48020112 โรงเรียนบ้านแค : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018131 48020113 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018132 48020114 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018133 48020117 โรงเรียนบ้านดงน้อย : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018134 48020118 โรงเรียนบ้านคําไฮ : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018135 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) : 250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018136 48020121 โรงเรียนบ้านอ้วน : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018137 48020127 โรงเรียนบ้านนาคอย : 150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018138 48020155 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018139 48020157 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง : 100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018140 48020163 โรงเรียนบ้านนาคำ : 200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018141 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น : 500,000.000.00500,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018142 48020179 โรงเรียนบ้านดอนเตย : 300,000.000.00300,000.000.00% อนุมัติงบ-35
018143 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ : 250,000.000.00250,000.000.00% อนุมัติงบ-35
2018-11-08017งบดำเนินงาน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของสำนักงานและโรงเรียน 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ครั้งที่ 12,217,000.000.002,217,000.000.00%
017001 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - ค่าสาธณูปโภค สพป.นครพนม เขต 2 45,000.000.0045,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017002 ค่าเช่าอินเตอร์ -48020001 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017003 48020002 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017004 48020003 โรงเรียนบ้านนาเพียง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017005 48020004 โรงเรียนบ้านนาหนองบก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017006 48020005 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017007 48020006 โรงเรียนบ้านหาดกวน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017008 48020007 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017009 48020008 โรงเรียนบ้านดอนดู่9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017010 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017011 48020010 โรงเรียนบ้านท่าจำปา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017012 48020011 โรงเรียนบ้านห้วยพระ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017013 48020012 โรงเรียนบ้านดอนแดง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017014 48020013 โรงเรียนบ้านคำเตย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017015 48020014 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017016 48020015 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017017 48020016 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017018 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017019 48020018 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017020 48020019 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017021 48020021 โรงเรียนบ้านนาผักปอด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017022 48020022 โรงเรียนบ้านโพน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017023 48020023 โรงเรียนบ้านธาตุ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017024 48020024 โรงเรียนบ้านน้อยทวย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017025 48020025 โรงเรียนบ้านตาล9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017026 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017027 48020027 โรงเรียนบ้านดง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017028 48020028 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017029 48020030 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017030 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017031 48020032 โรงเรียนบ้านพะทาย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017032 48020033 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017033 48020034 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017034 48020035 โรงเรียนบ้านบุ่ง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017035 48020036 โรงเรียนบ้านโพนแดง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017036 48020037 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017037 48020038 โรงเรียนบ้านรามราช12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017038 48020039 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017039 48020040 โรงเรียนบ้านโพนก่อ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017040 48020041 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017041 48020042 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017042 48020043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017043 48020044 โรงเรียนบ้านปากทวย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017044 48020045 โรงเรียนบ้านหนองเทา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017045 48020046 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017046 48020047 โรงเรียนบ้านนาเข12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017047 48020048 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017048 48020050 โรงเรียนบ้านนางัว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017049 48020051 โรงเรียนบ้านพืชผล9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017050 48020052 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017051 48020053 โรงเรียนบ้านแพงโคก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017052 48020054 โรงเรียนบ้านดอนบาก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017053 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017054 48020056 โรงเรียนบ้านนายาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017055 48020057 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017056 48020059 โรงเรียนบ้านหัวหาด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017057 48020060 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017058 48020061 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017059 48020062 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017060 48020063 โรงเรียนบ้านโพนทอง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017061 48020064 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017062 48020065 โรงเรียนบ้านโคกยาว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017063 48020066 โรงเรียนบ้านม่วงชี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017064 48020067 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017065 48020068 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017066 48020069 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017067 48020070 โรงเรียนบ้านหนองแวง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017068 48020071 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017069 48020072 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017070 48020073 โรงเรียนบ้านไชยศรี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017071 48020074 โรงเรียนบ้านคำนกกก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017072 48020075 โรงเรียนบ้านดอนกลาง21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017073 48020076 โรงเรียนบ้านนากระแต้9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017074 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017075 48020078 โรงเรียนบ้านดอนสมอ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017076 48020079 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017077 48020080 โรงเรียนบ้านดอนแดง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017078 48020081 โรงเรียนบ้านนาเพียง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017079 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017080 48020083 โรงเรียนบ้านนาคํา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017081 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017082 48020085 โรงเรียนบ้านคําสว่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017083 48020086 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017084 48020087 โรงเรียนบ้านภูกระแต21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017085 48020088 โรงเรียนบ้านโพนงาม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017086 48020089 โรงเรียนบ้านเหล่า9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017087 48020090 โรงเรียนบ้านอีอูด12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017088 48020091 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017089 48020092 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017090 48020093 โรงเรียนบ้านจอมศรี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017091 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017092 48020095 โรงเรียนบ้านข่า12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017093 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017094 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017095 48020099 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017096 48020100 โรงเรียนบ้านหนองผือ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017097 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017098 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017099 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017100 48020104 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017101 48020105 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017102 48020106 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017103 48020107 โรงเรียนบ้านโพนขาว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017104 48020108 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017105 48020109 โรงเรียนบ้านยางงอย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017106 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017107 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017108 48020112 โรงเรียนบ้านแค9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017109 48020113 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017110 48020114 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017111 48020115 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017112 48020116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017113 48020117 โรงเรียนบ้านดงน้อย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017114 48020118 โรงเรียนบ้านคําไฮ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017115 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017116 48020120 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017117 48020121 โรงเรียนบ้านอ้วน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017118 48020122 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017119 48020123 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017120 48020124 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017121 48020125 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017122 48020126 โรงเรียนชุมชนนางัว21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017123 48020127 โรงเรียนบ้านนาคอย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017124 48020128 โรงเรียนบ้านอูนนา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017125 48020129 โรงเรียนบ้านโนนกุง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017126 48020130 โรงเรียนบ้านสามัคคี12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017127 48020131 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017128 48020132 โรงเรียนบ้านนาหว้า30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017129 48020133 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017130 48020134 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017131 48020135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017132 48020136 โรงเรียนบ้านหนองบัว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017133 48020137 โรงเรียนบ้านดอนแดง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017134 48020138 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017135 48020139 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017136 48020140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017137 48020141 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017138 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017139 48020143 โรงเรียนบ้านดอนศาลา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017140 48020144 โรงเรียนบ้านนาน้อย21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017141 48020145 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017142 48020146 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017143 48020147 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017144 48020148 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017145 48020149 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017146 48020150 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017147 48020151 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017148 48020152 โรงเรียนบ้านนาใน9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017149 48020153 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017150 48020154 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017151 48020155 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017152 48020156 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017153 48020157 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017154 48020158 โรงเรียนบ้านค้อ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017155 48020159 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017156 48020160 โรงเรียนบ้านหนองท่ม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017157 48020161 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017158 48020162 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017159 48020163 โรงเรียนบ้านนาคำ12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017160 48020164 โรงเรียนบ้านนาเต่า12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017161 48020165 โรงเรียนบ้านต้าย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017162 48020166 โรงเรียนบ้านโพนจาน30,000.000.0030,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017163 48020167 โรงเรียนบ้านบงคํา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017164 48020168 โรงเรียนบ้านโพนบก12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017165 48020169 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017166 48020170 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017167 48020171 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017168 48020172 โรงเรียนบ้านเสาเล้า21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017169 48020173 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017170 48020174 โรงเรียนบ้านท่าเรือ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017171 48020175 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017172 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017173 48020177 โรงเรียนบ้านโคกศรี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017174 48020178 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017175 48020179 โรงเรียนบ้านดอนเตย12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017176 48020180 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017177 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017178 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017179 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017180 48020184 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017181 48020185 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017182 48020186 โรงเรียนบ้านหนองซน12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017183 48020187 โรงเรียนบ้านชัยมงคล12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017184 48020188 โรงเรียนบ้านนานอ9,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017185 48020189 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-17
017186 48020190 โรงเรียนเพียงหลวง 109,000.000.009,000.000.00% อนุมัติงบ-17
2018-11-08016ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน 15000 บาท ครั้งที่ 2 6 เดือน(ต.ค.61-มี.ค.62) 15 อัตรา ศธ04006/ว6451 ลว.6พย61,417,500.000.001,417,500.000.00%
016001 ครูธุรการโรงเรียน 15000 บ. ครั้งที่ 2 จำนวน 15 อัตรา1,417,500.000.001,417,500.000.00% อนุมัติงบ-14
2018-11-08015ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในเขต ครั้งที่ 1 04006/ว6144226,800.0037,800.00189,000.0016.67%
015001 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรในสำนักงาน จำนวน 4 อัตรา226,800.0037,800.00189,000.0016.67% อนุมัติงบ-7
2018-11-08014เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 งบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว333,121,625.0033,121,625.000.00100.00%
014001 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 256233,121,625.0033,121,625.000.00100.00% อนุมัติงบ-11
2018-11-08013งบดำเนินงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ ศธ 04006/ว 6097 ลว.18ต.ค.612,000,000.00196,359.171,803,640.839.82%
013001 โครงการนิเทศติดตามเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2562 กลุ่มนิเทศติดตามฯ (นางรุ่งฤดี บุญจ39,000.000.0039,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013002 โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ (นางพัชรี สุวรรณอำไพ)33,180.007,600.0025,580.0022.91% อนุมัติงบ-4
013003 ค่าอาหารทำการนอกเวลา25,200.000.0025,200.000.00% อนุมัติงบ-4
013004 ค่าเบี้ยประชุม สพท./ก.ต.ป.น.6,960.000.006,960.000.00% อนุมัติงบ-4
013005 ค่าใช้จ่ายการประชุม27,000.000.0027,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013006 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง19,680.000.0019,680.000.00% อนุมัติงบ-4
013007 ค่าเช่าที่พัก36,900.000.0036,900.000.00% อนุมัติงบ-4
013008 ค่าพาหนะ73,800.000.0073,800.000.00% อนุมัติงบ-4
013009 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013010 ค่าจ้างเหมาบริการ6,000.000.006,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013011 ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล1,500.000.001,500.000.00% อนุมัติงบ-4
013012 ค่าวัสดุสำนักงาน22,500.000.0022,500.000.00% อนุมัติงบ-4
013013 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ23,250.000.0023,250.000.00% อนุมัติงบ-4
013014 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บำรุงรักษา26,250.0012,409.1713,840.8347.27% อนุมัติงบ-4
013015 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น90,000.000.0090,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013016 ค่าไฟฟ้า150,000.000.00150,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013017 ค่าน้ำประปา13,500.000.0013,500.000.00% อนุมัติงบ-4
013018 ค่าโทรศัพท์15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013019 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข12,000.000.0012,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013020 ค่าเช่าเว็บไซต์1,750.000.001,750.000.00% อนุมัติงบ-4
013021 การแข่งขันกีฬา สพป นครพนม เขต 2-กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (นางพิศมัย สุวรรณมาโจ)200,000.000.00200,000.000.00% อนุมัติงบ-4
013022 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปี 2561-กลุ่มนิเทศฯ (นางวิไลวรรณ สิทธิ709,080.0060,000.00649,080.008.46% อนุมัติงบ-4
013023 จ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สพป นครพนม เขต 2 -กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายธนัทไชย ชัยปัญหา)321,300.0088,200.00233,100.0027.45% อนุมัติงบ-4
013024 ตรวจติดตามอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเ40,150.0028,150.0012,000.0070.11% อนุมัติงบ-4
013025 พัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของหน่วยรับตรวจ-ผอ.ปิยะนาฎ ทองหมั้น -กลุ่มต100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-4
2018-11-08012งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ร.ร.เพียงหลวง10 ที่ ศธ 04006/ว6074 ลงวันที่ 18 ต.ค. 25613,403,200.000.003,403,200.000.00%
012001 48020190 โรงเรียนเพียงหลวง 102,304,000.000.002,304,000.000.00% อนุมัติงบ-52
012002 48020190 โรงเรียนเพียงหลวง 10629,000.000.00629,000.000.00% อนุมัติงบ-52
012003 48020190 โรงเรียนเพียงหลวง 10470,200.000.00470,200.000.00% อนุมัติงบ-52
2018-11-08011งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ ศธ 04006/ว6013 ลงวันที่ 16 ต6,903,540.000.006,903,540.000.00%
011123 48020054 โรงเรียนบ้านดอนบาก27,700.000.0027,700.000.00% อนุมัติงบ-10
011122 48020052 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011121 48020051 โรงเรียนบ้านพืชผล27,700.000.0027,700.000.00% อนุมัติงบ-10
011119 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด9,800.000.009,800.000.00% อนุมัติงบ-10
011002 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ 483,300.000.00483,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011120 48020050 โรงเรียนบ้านนางัว30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011118 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด5,200.000.005,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011117 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011116 48020145 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011115 48020143 โรงเรียนบ้านดอนศาลา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011112 48020144 โรงเรียนบ้านนาน้อย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011113 48020141 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011114 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011001 48020190 โรงเรียนเพียงหลวง 10146,000.000.00146,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011003 48020011 โรงเรียนบ้านห้วยพระ60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011004 48020047 โรงเรียนบ้านนาเข120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011005 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)50,400.000.0050,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011006 48020087 โรงเรียนบ้านภูกระแต50,400.000.0050,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011007 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา50,400.000.0050,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011008 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย50,400.000.0050,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011009 48020155 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011010 48020164 โรงเรียนบ้านนาเต่า60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011045 48020038 โรงเรียนบ้านรามราช120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011046 48020035 โรงเรียนบ้านบุ่ง120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011043 48020039 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง28,200.000.0028,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011044 48020036 โรงเรียนบ้านโพนแดง13,100.000.0013,100.000.00% อนุมัติงบ-10
011041 48020037 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011042 48020040 โรงเรียนบ้านโพนก่อ13,600.000.0013,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011037 48020033 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า63,200.000.0063,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011038 48020034 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011039 48020032 โรงเรียนบ้านพะทาย19,000.000.0019,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011040 48020032 โรงเรียนบ้านพะทาย9,400.000.009,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011011 48020002 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ39,500.000.0039,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011012 48020004 โรงเรียนบ้านนาหนองบก19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011013 48020007 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง13,300.000.0013,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011014 48020001 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี100,000.000.00100,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011015 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011016 48020011 โรงเรียนบ้านห้วยพระ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011017 48020013 โรงเรียนบ้านคำเตย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011018 48020010 โรงเรียนบ้านท่าจำปา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011019 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011020 48020018 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011021 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน14,000.000.0014,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011022 48020019 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร9,200.000.009,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011023 48020025 โรงเรียนบ้านตาล47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011024 48020021 โรงเรียนบ้านนาผักปอด19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011025 48020024 โรงเรียนบ้านน้อยทวย19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011026 48020023 โรงเรียนบ้านธาตุ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011027 48020022 โรงเรียนบ้านโพน9,400.000.009,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011028 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม34,760.000.0034,760.000.00% อนุมัติงบ-10
011029 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011030 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011031 48020030 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011032 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011033 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม19,000.000.0019,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011034 48020028 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011035 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011036 48020027 โรงเรียนบ้านดง15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011047 48020043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน15,800.000.0015,800.000.00% อนุมัติงบ-10
011048 48020044 โรงเรียนบ้านปากทวย43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011049 48020041 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา13,600.000.0013,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011050 48020043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011051 48020042 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท18,000.000.0018,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011052 48020045 โรงเรียนบ้านหนองเทา63,200.000.0063,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011053 48020046 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย35,600.000.0035,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011054 48020046 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย28,600.000.0028,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011055 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น44,240.000.0044,240.000.00% อนุมัติงบ-10
011056 48020177 โรงเรียนบ้านโคกศรี19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011057 48020179 โรงเรียนบ้านดอนเตย14,000.000.0014,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011058 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011059 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น39,000.000.0039,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011060 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011061 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011062 48020184 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011063 48020185 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011064 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011065 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม27,700.000.0027,700.000.00% อนุมัติงบ-10
011066 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011067 48020184 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่17,800.000.0017,800.000.00% อนุมัติงบ-10
011068 48020185 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี17,800.000.0017,800.000.00% อนุมัติงบ-10
011069 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011070 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011071 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011072 48020187 โรงเรียนบ้านชัยมงคล31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011073 48020178 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง94,000.000.0094,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011074 48020189 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา18,400.000.0018,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011075 48020122 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011076 48020122 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011077 48020124 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011078 48020123 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011079 48020124 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011080 48020123 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011081 48020126 โรงเรียนชุมชนนางัว50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011082 48020130 โรงเรียนบ้านสามัคคี36,340.000.0036,340.000.00% อนุมัติงบ-10
011083 48020129 โรงเรียนบ้านโนนกุง126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011084 48020131 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011085 48020125 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011086 48020128 โรงเรียนบ้านอูนนา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011087 48020127 โรงเรียนบ้านนาคอย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011088 48020130 โรงเรียนบ้านสามัคคี9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011089 48020129 โรงเรียนบ้านโนนกุง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011090 48020132 โรงเรียนบ้านนาหว้า23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011091 48020133 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011092 48020135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011093 48020136 โรงเรียนบ้านหนองบัว23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011094 48020134 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011095 48020138 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011096 48020132 โรงเรียนบ้านนาหว้า9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011097 48020133 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011098 48020135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011099 48020136 โรงเรียนบ้านหนองบัว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011100 48020134 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011101 48020138 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011102 48020139 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011103 48020137 โรงเรียนบ้านดอนแดง23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011104 48020140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011105 48020137 โรงเรียนบ้านดอนแดง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011106 48020140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011107 48020139 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011108 48020144 โรงเรียนบ้านนาน้อย23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011109 48020145 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011110 48020141 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011111 48020143 โรงเรียนบ้านดอนศาลา23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011124 48020050 โรงเรียนบ้านนางัว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011125 48020051 โรงเรียนบ้านพืชผล9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011126 48020052 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011127 48020054 โรงเรียนบ้านดอนบาก9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011128 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง42,500.000.0042,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011129 48020057 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011130 48020059 โรงเรียนบ้านหัวหาด30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011131 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011132 48020057 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011133 48020059 โรงเรียนบ้านหัวหาด9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011134 โปรเจคเตอร์ 48020061 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์27,700.000.0027,700.000.00% อนุมัติงบ-10
011135 48020060 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011136 48020062 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา30,300.000.0030,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011137 48020060 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011138 48020061 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011139 48020062 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011140 48020064 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011141 48020065 โรงเรียนบ้านโคกยาว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011142 48020067 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011143 48020068 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย13,300.000.0013,300.000.00% อนุมัติงบ-10
011144 48020064 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011145 48020063 โรงเรียนบ้านโพนทอง50,000.000.0050,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011146 48020071 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย28,200.000.0028,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011147 48020076 โรงเรียนบ้านนากระแต้28,200.000.0028,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011148 48020070 โรงเรียนบ้านหนองแวง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011149 48020071 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011150 48020072 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011151 48020073 โรงเรียนบ้านไชยศรี9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011152 48020074 โรงเรียนบ้านคำนกกก9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011153 48020075 โรงเรียนบ้านดอนกลาง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011154 48020076 โรงเรียนบ้านนากระแต้9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011155 48020072 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก47,000.000.0047,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011156 48020147 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร43,000.000.0043,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011157 48020149 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011158 48020151 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011159 48020150 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย15,000.000.0015,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011160 48020152 โรงเรียนบ้านนาใน108,000.000.00108,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011161 48020153 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว21,000.000.0021,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011162 48020153 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011163 48020158 โรงเรียนบ้านค้อ19,000.000.0019,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011164 48020158 โรงเรียนบ้านค้อ47,000.000.0047,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011165 48020159 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011166 48020163 โรงเรียนบ้านนาคำ126,000.000.00126,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011167 48020160 โรงเรียนบ้านหนองท่ม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011168 48020161 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011169 48020081 โรงเรียนบ้านนาเพียง23,700.000.0023,700.000.00% อนุมัติงบ-10
011170 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011171 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011172 48020086 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011173 48020088 โรงเรียนบ้านโพนงาม31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011174 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011175 48020165 โรงเรียนบ้านต้าย79,000.000.0079,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011176 48020167 โรงเรียนบ้านบงคํา13,000.000.0013,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011177 48020167 โรงเรียนบ้านบงคํา9,800.000.009,800.000.00% อนุมัติงบ-10
011178 48020168 โรงเรียนบ้านโพนบก60,000.000.0060,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011179 48020171 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์135,000.000.00135,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011180 48020172 โรงเรียนบ้านเสาเล้า23,200.000.0023,200.000.00% อนุมัติงบ-10
011181 48020078 โรงเรียนบ้านดอนสมอ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011182 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011183 48020171 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011184 48020078 โรงเรียนบ้านดอนสมอ120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011185 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011186 48020083 โรงเรียนบ้านนาคํา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011187 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011188 48020085 โรงเรียนบ้านคําสว่าง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011189 48020086 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011190 48020087 โรงเรียนบ้านภูกระแต9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011191 48020088 โรงเรียนบ้านโพนงาม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011192 48020089 โรงเรียนบ้านเหล่า9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011193 48020091 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011194 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011195 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011196 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011197 48020090 โรงเรียนบ้านอีอูด9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011198 48020092 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011199 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011200 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011201 48020099 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011202 48020100 โรงเรียนบ้านหนองผือ9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011203 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011204 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011205 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011206 48020104 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011207 48020105 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011208 48020106 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011209 48020107 โรงเรียนบ้านโพนขาว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011210 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011211 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011212 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011213 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011214 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน47,400.000.0047,400.000.00% อนุมัติงบ-10
011215 48020109 โรงเรียนบ้านยางงอย31,600.000.0031,600.000.00% อนุมัติงบ-10
011216 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว15,800.000.0015,800.000.00% อนุมัติงบ-10
011217 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป23,700.000.0023,700.000.00% อนุมัติงบ-10
011218 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011219 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011220 48020112 โรงเรียนบ้านแค120,000.000.00120,000.000.00% อนุมัติงบ-10
011221 48020108 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011222 48020109 โรงเรียนบ้านยางงอย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011223 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011224 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011225 48020112 โรงเรียนบ้านแค9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011226 48020116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011227 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011228 48020120 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011229 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)23,700.000.0023,700.000.00% อนุมัติงบ-10
011230 48020019 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร9,500.000.009,500.000.00% อนุมัติงบ-10
011231 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย19,300.000.0019,300.000.00% อนุมัติงบ-10
2018-11-08010งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)-อนุบาลบ้านแพง ที่ ศธ 04006/ว5989 ลว.12ต.ค.256112,197,400.000.0012,197,400.000.00%
010001 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง12,197,400.000.0012,197,400.000.00% อนุมัติงบ-1
2018-11-08009งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการผูกพันใหม่)-บ้านโพนจาน ศธ 04006/ว6102 ลว.18 ต.ค.25613,528,400.000.003,528,400.000.00%
009001 48020166 โรงเรียนบ้านโพนจาน3,528,400.000.003,528,400.000.00% อนุมัติงบ-34
2018-11-08008รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1886,400.00132,300.00754,100.0014.93%
008001 ค่าเช่าบ้าน886,400.00132,300.00754,100.0014.93% อนุมัติงบ-8
2018-11-08007งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา (ศธ 04006/ว15966 ลว.11 ตุลาคม 2561)1,199,480.000.001,199,480.000.00%
007002 48020007 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007003 48020008 โรงเรียนบ้านดอนดู่59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007004 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007005 48020014 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว71,640.000.0071,640.000.00% อนุมัติงบ-6
007006 48020016 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007007 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007008 48020019 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007009 48020022 โรงเรียนบ้านโพน59,200.000.0059,200.000.00% อนุมัติงบ-6
007010 48020066 โรงเรียนบ้านม่วงชี14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007011 48020069 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007012 48020070 โรงเรียนบ้านหนองแวง59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007013 48020074 โรงเรียนบ้านคำนกกก59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007014 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-6
007015 48020081 โรงเรียนบ้านนาเพียง28,120.000.0028,120.000.00% อนุมัติงบ-6
007016 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)42,920.000.0042,920.000.00% อนุมัติงบ-6
007017 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-6
007018 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย44,400.000.0044,400.000.00% อนุมัติงบ-6
007019 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา44,400.000.0044,400.000.00% อนุมัติงบ-6
007020 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-6
007021 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-6
007022 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-6
007023 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว14,800.000.0014,800.000.00% อนุมัติงบ-6
007024 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป44,400.000.0044,400.000.00% อนุมัติงบ-6
007025 48020116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย44,400.000.0044,400.000.00% อนุมัติงบ-6
007026 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)22,200.000.0022,200.000.00% อนุมัติงบ-6
007027 48020120 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม29,600.000.0029,600.000.00% อนุมัติงบ-6
007028 48020179 โรงเรียนบ้านดอนเตย59,800.000.0059,800.000.00% อนุมัติงบ-6
2018-11-08005ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ 1 6 เดือน(ต.ค.61-มี.ค.62) จำน4,252,500.000.004,252,500.000.00%
005001 ค่าจ้างครุรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขั้นวิกฤติ จำนวน 45 อัตรา ครั้งที่ 1 6เดือน(ต.ค.61-มี.ค.62) ศธ 04,252,500.000.004,252,500.000.00% อนุมัติงบ-12
2018-11-08004งบบุคลากร/งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตามกรอบรอบที่ 4) (ศธ 04006/ว6100 ลว.18 ต.ค. 64,761,681.000.004,761,681.000.00%
004001 งบบุคลากร -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (ต.ค.61-ธ.ค.61) จำนวน 75 อัตรา4,585,947.000.004,585,947.000.00% อนุมัติงบ-3
004002 งบดำเนินงาน-ประกันสังคม175,734.000.00175,734.000.00% อนุมัติงบ-3
2018-11-08001งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเร6,426,000.000.006,426,000.000.00%
001001 ครูธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 จำนวน 68 อัตรา ต.ค.61-มี.ค.626,426,000.000.006,426,000.000.00% อนุมัติงบ-5
รวม296,355,234.0033,488,084.17262,867,149.8311.30%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ