xxxx report_meeting_statisticสรุปข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม ประจำปี 2565
ที่ ประเภทการใช้งาน/ห้องประชุม จำนวนครั้ง จำนวนคน %
01ทั่วไป8282100%
1ห้องประชุมตะเพียนทอง322881%
2ห้องประชุมตองกราย55419%
02ประชุมคณะกรรมการ/งาน-สำนักงาน37905100%
1ห้องประชุมตะเพียนทอง847252%
2ห้องประชุมตองกราย2943348%
03ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม-โครงการ20843100%
1ห้องประชุมตะเพียนทอง1376791%
2ห้องประชุมตองกราย7769%
04การประชุมทางไกล(Teleconference)9132100%
2ห้องประชุมตองกราย812292%
10ห้องประชุม ICT1108%
05รับรองศึกษาดูงาน280100%
1ห้องประชุมตะเพียนทอง280100%
09ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา4429100%
1ห้องประชุมตะเพียนทอง4429100%
11ZOOM10303100%
2ห้องประชุมตองกราย627591%
10ห้องประชุม ICT4289%
12MICROSOFT TEAM120100%
2ห้องประชุมตองกราย120100%
13VIDEO CONFERENCE13175100%
2ห้องประชุมตองกราย1217198%
10ห้องประชุม ICT142%
รวมทั้งสิ้น1043,169100%
1ห้องประชุมตะเพียนทอง301,97662%
2ห้องประชุมตองกราย681,15136%
10ห้องประชุม ICT6421%