รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  9
เลขที่หนังสือ  04002/ว5095  ลงวันที่  31/10/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6518
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3097 กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวด 1
รายละเอียด  
ค่่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่1 5 เดือน แต่ 1 พ.ย. 61 - 31 มี.ค. 61
จำนวนเงิน  1,955,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 026 งบดำเนินงาน-ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน พ.ศ. 2562- ศธ 04009/ว5960 ลว 1 ตค60 1,955,000.00 0.00 1,955,000.00 0.00%
026001 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1,955,000.00 0.00 1,955,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ