รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  70
เลขที่หนังสือ  04002/ว1534  ลงวันที่  09/04/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1964
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6211100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2562)
รายละเอียด  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2562)
จำนวนเงิน  4,036,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-05-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 048 งบบุคลากร+งบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.62) 61 อัตรา 4,036,600.00 0.00 4,036,600.00 0.00%
048001 งบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานรากชาสร 3,880,400.00 0.00 3,880,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ