รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  6
เลขที่หนังสือ  04002/ว5042  ลงวันที่  30/10/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5966
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439001000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3102 กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6211310 ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  39001
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รายละเอียด  
1. อุปกรณ์ทักษะคิดวิเคราะห์ก่่อนประถม 11 ร.ร.ละ1ชุดๆละ59,800 บาท เป็นเงิน 657,800 บาท 2. โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถม 17 โรง 366 ชุดๆละ 1,480 บาท เป็นเงิน 551,680 บาท
จำนวนเงิน  1,199,480.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 007 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์-ครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา (ศธ 04006/ว15966 ลว.11 ตุลาคม 2561) 1,199,480.00 0.00 1,199,480.00 0.00%
007020 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 29,600.00 0.00 29,600.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ