รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  51
เลขที่หนังสือ  04002/ว546  ลงวันที่  04/02/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว580
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  130 ค่าจ้างชั่วคราว
รายการ  ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน งบ 9,000 บาท
รายละเอียด  
ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน งบ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2562) **เงินมา 98 อัตรา แต่จ้าง 99 อัตรา
จำนวนเงิน  2,646,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-05-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 040 งบดำเนินงาน-ค่าจ้างครูธุรการ 9000 บาท 98 อัตรา(ก.พ.-เมย.62) 2,646,000.00 0.00 2,646,000.00 0.00%
040001 ค่าจ้างครูธุรการ 9000บาท/98อัตรา(ก.พ.-เม.ย.62) 2,646,000.00 0.00 2,646,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ