รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  4
เลขที่หนังสือ  04002/ว4972  ลงวันที่  24/10/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6097
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน
รายละเอียด  
ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค
จำนวนเงิน  2,000,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 013 งบดำเนินงาน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ที่ ศธ 04006/ว 6097 ลว.18ต.ค.61 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00%
013005 ค่าใช้จ่ายการประชุม 27,000.00 0.00 27,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ