รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  35
เลขที่หนังสือ  04002/ว206  ลงวันที่  15/02/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5988
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3103 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211320 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจัดสรรร.ร.ในสังกัด20ร.ร.
รายละเอียด  
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมจัดสรรร.ร.ในสังกัด20ร.ร.
จำนวนเงิน  30,626,900.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-02-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 018 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ ศธ 04006/ว5988 ลว 12 ต.ค. 2561 54,030,700.00 0.00 54,030,700.00 0.00%
018032 48020151 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ : 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ