รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  27
เลขที่หนังสือ  04002/ว5756  ลงวันที่  17/12/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว7101
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3092 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีเรียนรวม
รายละเอียด  
เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนกรณีเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2/2561
จำนวนเงิน  336,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-01-25
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 030 งบดำเนินงาน ค่าพาหนะนักเรียนเรียนรวมภาคเรียนที่ 2/2561 336,000.00 0.00 336,000.00 0.00%
030002 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว : 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ