รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  17
เลขที่หนังสือ  04002/ว5328  ลงวันที่  20/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว981
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6210200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตครั้งที่1 6เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
รายละเอียด  
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตครั้งที่1 6เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
จำนวนเงิน  2,217,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 017 งบดำเนินงาน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของสำนักงานและโรงเรียน 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ครั้งที่ 1 2,217,000.00 0.00 2,217,000.00 0.00%
017153 48020157 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ