รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  17
เลขที่หนังสือ  04002/ว5328  ลงวันที่  20/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว981
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6210200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตครั้งที่1 6เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
รายละเอียด  
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตครั้งที่1 6เดือน (ต.ค.61-มี.ค.62)
จำนวนเงิน  2,217,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-24
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 017 งบดำเนินงาน ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของสำนักงานและโรงเรียน 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ครั้งที่ 1 2,217,000.00 0.00 2,217,000.00 0.00%
017001 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต - ค่าสาธณูปโภค สพป.นครพนม เขต 2 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00%
017002 ค่าเช่าอินเตอร์ -48020001 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017003 48020002 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017004 48020003 โรงเรียนบ้านนาเพียง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017005 48020004 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017006 48020005 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017007 48020006 โรงเรียนบ้านหาดกวน 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017008 48020007 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017009 48020008 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017010 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017011 48020010 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017012 48020011 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017013 48020012 โรงเรียนบ้านดอนแดง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017014 48020013 โรงเรียนบ้านคำเตย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017015 48020014 โรงเรียนบ้านดอนติ้ว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017016 48020015 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017017 48020016 โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017018 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017019 48020018 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017020 48020019 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017021 48020021 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017022 48020022 โรงเรียนบ้านโพน 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017023 48020023 โรงเรียนบ้านธาตุ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017024 48020024 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017025 48020025 โรงเรียนบ้านตาล 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017026 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017027 48020027 โรงเรียนบ้านดง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017028 48020028 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017029 48020030 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017030 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017031 48020032 โรงเรียนบ้านพะทาย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017032 48020033 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017033 48020034 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017034 48020035 โรงเรียนบ้านบุ่ง 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017035 48020036 โรงเรียนบ้านโพนแดง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017036 48020037 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017037 48020038 โรงเรียนบ้านรามราช 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017038 48020039 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017039 48020040 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017040 48020041 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017041 48020042 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017042 48020043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017043 48020044 โรงเรียนบ้านปากทวย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017044 48020045 โรงเรียนบ้านหนองเทา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017045 48020046 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017046 48020047 โรงเรียนบ้านนาเข 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017047 48020048 โรงเรียนบ้านโคกสายทอง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017048 48020050 โรงเรียนบ้านนางัว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017049 48020051 โรงเรียนบ้านพืชผล 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017050 48020052 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017051 48020053 โรงเรียนบ้านแพงโคก 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017052 48020054 โรงเรียนบ้านดอนบาก 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017053 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
017054 48020056 โรงเรียนบ้านนายาง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017055 48020057 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017056 48020059 โรงเรียนบ้านหัวหาด 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017057 48020060 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017058 48020061 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017059 48020062 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017060 48020063 โรงเรียนบ้านโพนทอง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017061 48020064 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017062 48020065 โรงเรียนบ้านโคกยาว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017063 48020066 โรงเรียนบ้านม่วงชี 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017064 48020067 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017065 48020068 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017066 48020069 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017067 48020070 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017068 48020071 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017069 48020072 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017070 48020073 โรงเรียนบ้านไชยศรี 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017071 48020074 โรงเรียนบ้านคำนกกก 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017072 48020075 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017073 48020076 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017074 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017075 48020078 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017076 48020079 โรงเรียนบ้านดอนมะจ่าง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017077 48020080 โรงเรียนบ้านดอนแดง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017078 48020081 โรงเรียนบ้านนาเพียง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017079 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017080 48020083 โรงเรียนบ้านนาคํา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017081 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017082 48020085 โรงเรียนบ้านคําสว่าง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017083 48020086 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017084 48020087 โรงเรียนบ้านภูกระแต 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017085 48020088 โรงเรียนบ้านโพนงาม 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017086 48020089 โรงเรียนบ้านเหล่า 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017087 48020090 โรงเรียนบ้านอีอูด 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017088 48020091 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017089 48020092 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017090 48020093 โรงเรียนบ้านจอมศรี 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017091 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017092 48020095 โรงเรียนบ้านข่า 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017093 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017094 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017095 48020099 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017096 48020100 โรงเรียนบ้านหนองผือ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017097 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017098 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017099 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017100 48020104 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017101 48020105 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017102 48020106 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017103 48020107 โรงเรียนบ้านโพนขาว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017104 48020108 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
017105 48020109 โรงเรียนบ้านยางงอย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017106 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017107 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017108 48020112 โรงเรียนบ้านแค 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017109 48020113 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017110 48020114 โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017111 48020115 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017112 48020116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017113 48020117 โรงเรียนบ้านดงน้อย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017114 48020118 โรงเรียนบ้านคําไฮ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017115 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017116 48020120 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017117 48020121 โรงเรียนบ้านอ้วน 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017118 48020122 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
017119 48020123 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017120 48020124 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017121 48020125 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017122 48020126 โรงเรียนชุมชนนางัว 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017123 48020127 โรงเรียนบ้านนาคอย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017124 48020128 โรงเรียนบ้านอูนนา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017125 48020129 โรงเรียนบ้านโนนกุง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017126 48020130 โรงเรียนบ้านสามัคคี 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017127 48020131 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017128 48020132 โรงเรียนบ้านนาหว้า 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
017129 48020133 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017130 48020134 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017131 48020135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017132 48020136 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017133 48020137 โรงเรียนบ้านดอนแดง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017134 48020138 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017135 48020139 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017136 48020140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017137 48020141 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017138 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017139 48020143 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017140 48020144 โรงเรียนบ้านนาน้อย 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017141 48020145 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017142 48020146 โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017143 48020147 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017144 48020148 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017145 48020149 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017146 48020150 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017147 48020151 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017148 48020152 โรงเรียนบ้านนาใน 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017149 48020153 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017150 48020154 โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017151 48020155 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017152 48020156 โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017153 48020157 โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017154 48020158 โรงเรียนบ้านค้อ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017155 48020159 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017156 48020160 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017157 48020161 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017158 48020162 โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017159 48020163 โรงเรียนบ้านนาคำ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017160 48020164 โรงเรียนบ้านนาเต่า 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017161 48020165 โรงเรียนบ้านต้าย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017162 48020166 โรงเรียนบ้านโพนจาน 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
017163 48020167 โรงเรียนบ้านบงคํา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017164 48020168 โรงเรียนบ้านโพนบก 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017165 48020169 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017166 48020170 โรงเรียนบ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017167 48020171 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017168 48020172 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
017169 48020173 โรงเรียนบ้านหนองนางเลิง 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017170 48020174 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017171 48020175 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017172 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017173 48020177 โรงเรียนบ้านโคกศรี 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017174 48020178 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017175 48020179 โรงเรียนบ้านดอนเตย 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017176 48020180 โรงเรียนบ้านท่าพันโฮง 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017177 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017178 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017179 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017180 48020184 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017181 48020185 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017182 48020186 โรงเรียนบ้านหนองซน 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017183 48020187 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017184 48020188 โรงเรียนบ้านนานอ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
017185 48020189 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%
017186 48020190 โรงเรียนเพียงหลวง 10 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ