รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  14
เลขที่หนังสือ  04002/ว5213  ลงวันที่  12/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6451
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6210200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  130 ค่าจ้างชั่วคราว
รายการ  ค่าจ้างครูธุรการ จัดสรรครั้งที่ 2(งบ15,000)
รายละเอียด  
ค่าจ้างครูธุรการ จัดสรรครั้งที่ 2(งบ15,000) มาอีก 15 อัตรา 6 เดือน ต.ค.61-มี.ค.62
จำนวนเงิน  1,417,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-22
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 016 ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน 15000 บาท ครั้งที่ 2 6 เดือน(ต.ค.61-มี.ค.62) 15 อัตรา ศธ04006/ว6451 ลว.6พย6 1,417,500.00 0.00 1,417,500.00 0.00%
016001 ครูธุรการโรงเรียน 15000 บ. ครั้งที่ 2 จำนวน 15 อัตรา 1,417,500.00 0.00 1,417,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ