รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  10
เลขที่หนังสือ  04002/ว10  ลงวันที่  05/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6013
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211310 ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 239 รายการ
จำนวนเงิน  6,903,540.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 011 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ ศธ 04006/ว6013 ลงวันที่ 16 ต 6,903,540.00 0.00 6,903,540.00 0.00%
011021 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ