รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  10
เลขที่หนังสือ  04002/ว10  ลงวันที่  05/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6013
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211310 ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 239 รายการ
จำนวนเงิน  6,903,540.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 011 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ ศธ 04006/ว6013 ลงวันที่ 16 ต 6,903,540.00 0.00 6,903,540.00 0.00%
011123 48020054 โรงเรียนบ้านดอนบาก 27,700.00 0.00 27,700.00 0.00%
011122 48020052 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 30,300.00 0.00 30,300.00 0.00%
011121 48020051 โรงเรียนบ้านพืชผล 27,700.00 0.00 27,700.00 0.00%
011119 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด 9,800.00 0.00 9,800.00 0.00%
011002 การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ 483,300.00 0.00 483,300.00 0.00%
011120 48020050 โรงเรียนบ้านนางัว 30,300.00 0.00 30,300.00 0.00%
011118 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด 5,200.00 0.00 5,200.00 0.00%
011117 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
011116 48020145 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011115 48020143 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011112 48020144 โรงเรียนบ้านนาน้อย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011113 48020141 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011114 48020142 โรงเรียนบ้านหนองดุด 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011001 48020190 โรงเรียนเพียงหลวง 10 146,000.00 0.00 146,000.00 0.00%
011003 48020011 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00%
011004 48020047 โรงเรียนบ้านนาเข 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011005 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 50,400.00 0.00 50,400.00 0.00%
011006 48020087 โรงเรียนบ้านภูกระแต 50,400.00 0.00 50,400.00 0.00%
011007 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 50,400.00 0.00 50,400.00 0.00%
011008 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 50,400.00 0.00 50,400.00 0.00%
011009 48020155 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
011010 48020164 โรงเรียนบ้านนาเต่า 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00%
011045 48020038 โรงเรียนบ้านรามราช 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011046 48020035 โรงเรียนบ้านบุ่ง 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011043 48020039 โรงเรียนบ้านแพงสะพัง 28,200.00 0.00 28,200.00 0.00%
011044 48020036 โรงเรียนบ้านโพนแดง 13,100.00 0.00 13,100.00 0.00%
011041 48020037 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011042 48020040 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 13,600.00 0.00 13,600.00 0.00%
011037 48020033 โรงเรียนบ้านนาข่าท่า 63,200.00 0.00 63,200.00 0.00%
011038 48020034 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011039 48020032 โรงเรียนบ้านพะทาย 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00%
011040 48020032 โรงเรียนบ้านพะทาย 9,400.00 0.00 9,400.00 0.00%
011011 48020002 โรงเรียนบ้านตาลปากน้ำ 39,500.00 0.00 39,500.00 0.00%
011012 48020004 โรงเรียนบ้านนาหนองบก 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011013 48020007 โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 13,300.00 0.00 13,300.00 0.00%
011014 48020001 โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรี 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%
011015 48020009 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011016 48020011 โรงเรียนบ้านห้วยพระ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011017 48020013 โรงเรียนบ้านคำเตย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011018 48020010 โรงเรียนบ้านท่าจำปา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011019 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011020 48020018 โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011021 48020017 โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00%
011022 48020019 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 9,200.00 0.00 9,200.00 0.00%
011023 48020025 โรงเรียนบ้านตาล 47,400.00 0.00 47,400.00 0.00%
011024 48020021 โรงเรียนบ้านนาผักปอด 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011025 48020024 โรงเรียนบ้านน้อยทวย 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011026 48020023 โรงเรียนบ้านธาตุ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011027 48020022 โรงเรียนบ้านโพน 9,400.00 0.00 9,400.00 0.00%
011028 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม 34,760.00 0.00 34,760.00 0.00%
011029 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011030 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011031 48020030 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011032 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011033 48020026 โรงเรียนบ้านพนอม 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00%
011034 48020028 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
011035 48020031 โรงเรียนบ้านเหล่าศรีโหนโห่ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
011036 48020027 โรงเรียนบ้านดง 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
011047 48020043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 15,800.00 0.00 15,800.00 0.00%
011048 48020044 โรงเรียนบ้านปากทวย 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00%
011049 48020041 โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา 13,600.00 0.00 13,600.00 0.00%
011050 48020043 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011051 48020042 โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00%
011052 48020045 โรงเรียนบ้านหนองเทา 63,200.00 0.00 63,200.00 0.00%
011053 48020046 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 35,600.00 0.00 35,600.00 0.00%
011054 48020046 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 28,600.00 0.00 28,600.00 0.00%
011055 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น 44,240.00 0.00 44,240.00 0.00%
011056 48020177 โรงเรียนบ้านโคกศรี 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011057 48020179 โรงเรียนบ้านดอนเตย 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00%
011058 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
011059 48020176 โรงเรียนบ้านหมูม้น 39,000.00 0.00 39,000.00 0.00%
011060 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011061 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00%
011062 48020184 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011063 48020185 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011064 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
011065 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม 27,700.00 0.00 27,700.00 0.00%
011066 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011067 48020184 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 17,800.00 0.00 17,800.00 0.00%
011068 48020185 โรงเรียนบ้านนาโดโพธิ์ศรี 17,800.00 0.00 17,800.00 0.00%
011069 48020183 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนดู่ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011070 48020182 โรงเรียนบ้านนาทม 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011071 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
011072 48020187 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011073 48020178 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 94,000.00 0.00 94,000.00 0.00%
011074 48020189 โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 18,400.00 0.00 18,400.00 0.00%
011075 48020122 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011076 48020122 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011077 48020124 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011078 48020123 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011079 48020124 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011080 48020123 โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011081 48020126 โรงเรียนชุมชนนางัว 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
011082 48020130 โรงเรียนบ้านสามัคคี 36,340.00 0.00 36,340.00 0.00%
011083 48020129 โรงเรียนบ้านโนนกุง 126,000.00 0.00 126,000.00 0.00%
011084 48020131 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011085 48020125 โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011086 48020128 โรงเรียนบ้านอูนนา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011087 48020127 โรงเรียนบ้านนาคอย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011088 48020130 โรงเรียนบ้านสามัคคี 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011089 48020129 โรงเรียนบ้านโนนกุง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011090 48020132 โรงเรียนบ้านนาหว้า 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011091 48020133 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011092 48020135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011093 48020136 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011094 48020134 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011095 48020138 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011096 48020132 โรงเรียนบ้านนาหว้า 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011097 48020133 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011098 48020135 โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011099 48020136 โรงเรียนบ้านหนองบัว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011100 48020134 โรงเรียนบ้านนาพระโนนห้วยแคน 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011101 48020138 โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011102 48020139 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011103 48020137 โรงเรียนบ้านดอนแดง 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011104 48020140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011105 48020137 โรงเรียนบ้านดอนแดง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011106 48020140 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011107 48020139 โรงเรียนบ้านดอนพะธาย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011108 48020144 โรงเรียนบ้านนาน้อย 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011109 48020145 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011110 48020141 โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011111 48020143 โรงเรียนบ้านดอนศาลา 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011124 48020050 โรงเรียนบ้านนางัว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011125 48020051 โรงเรียนบ้านพืชผล 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011126 48020052 โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011127 48020054 โรงเรียนบ้านดอนบาก 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011128 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 42,500.00 0.00 42,500.00 0.00%
011129 48020057 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 30,300.00 0.00 30,300.00 0.00%
011130 48020059 โรงเรียนบ้านหัวหาด 30,300.00 0.00 30,300.00 0.00%
011131 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011132 48020057 โรงเรียนบ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011133 48020059 โรงเรียนบ้านหัวหาด 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011134 โปรเจคเตอร์ 48020061 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 27,700.00 0.00 27,700.00 0.00%
011135 48020060 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 30,300.00 0.00 30,300.00 0.00%
011136 48020062 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 30,300.00 0.00 30,300.00 0.00%
011137 48020060 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011138 48020061 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011139 48020062 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011140 48020064 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011141 48020065 โรงเรียนบ้านโคกยาว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011142 48020067 โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011143 48020068 โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 13,300.00 0.00 13,300.00 0.00%
011144 48020064 โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
011145 48020063 โรงเรียนบ้านโพนทอง 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%
011146 48020071 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 28,200.00 0.00 28,200.00 0.00%
011147 48020076 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 28,200.00 0.00 28,200.00 0.00%
011148 48020070 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011149 48020071 โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011150 48020072 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011151 48020073 โรงเรียนบ้านไชยศรี 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011152 48020074 โรงเรียนบ้านคำนกกก 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011153 48020075 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011154 48020076 โรงเรียนบ้านนากระแต้ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011155 48020072 โรงเรียนบ้านนาข่าคำพอก 47,000.00 0.00 47,000.00 0.00%
011156 48020147 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00%
011157 48020149 โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย 108,000.00 0.00 108,000.00 0.00%
011158 48020151 โรงเรียนบ้านอ้อวังหมากเห็บ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011159 48020150 โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
011160 48020152 โรงเรียนบ้านนาใน 108,000.00 0.00 108,000.00 0.00%
011161 48020153 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00%
011162 48020153 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011163 48020158 โรงเรียนบ้านค้อ 19,000.00 0.00 19,000.00 0.00%
011164 48020158 โรงเรียนบ้านค้อ 47,000.00 0.00 47,000.00 0.00%
011165 48020159 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 79,000.00 0.00 79,000.00 0.00%
011166 48020163 โรงเรียนบ้านนาคำ 126,000.00 0.00 126,000.00 0.00%
011167 48020160 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011168 48020161 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011169 48020081 โรงเรียนบ้านนาเพียง 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00%
011170 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 47,400.00 0.00 47,400.00 0.00%
011171 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011172 48020086 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011173 48020088 โรงเรียนบ้านโพนงาม 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011174 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 47,400.00 0.00 47,400.00 0.00%
011175 48020165 โรงเรียนบ้านต้าย 79,000.00 0.00 79,000.00 0.00%
011176 48020167 โรงเรียนบ้านบงคํา 13,000.00 0.00 13,000.00 0.00%
011177 48020167 โรงเรียนบ้านบงคํา 9,800.00 0.00 9,800.00 0.00%
011178 48020168 โรงเรียนบ้านโพนบก 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00%
011179 48020171 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 135,000.00 0.00 135,000.00 0.00%
011180 48020172 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 23,200.00 0.00 23,200.00 0.00%
011181 48020078 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011182 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011183 48020171 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011184 48020078 โรงเรียนบ้านดอนสมอ 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011185 48020082 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011186 48020083 โรงเรียนบ้านนาคํา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011187 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011188 48020085 โรงเรียนบ้านคําสว่าง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011189 48020086 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011190 48020087 โรงเรียนบ้านภูกระแต 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011191 48020088 โรงเรียนบ้านโพนงาม 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011192 48020089 โรงเรียนบ้านเหล่า 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011193 48020091 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011194 48020094 โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011195 48020084 โรงเรียนบ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011196 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011197 48020090 โรงเรียนบ้านอีอูด 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011198 48020092 โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011199 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011200 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011201 48020099 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011202 48020100 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011203 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011204 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011205 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011206 48020104 โรงเรียนประชาสนธิ์นุสรณ์ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011207 48020105 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011208 48020106 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011209 48020107 โรงเรียนบ้านโพนขาว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011210 48020077 โรงเรียนบ้านดงหนองบัว 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011211 48020096 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 47,400.00 0.00 47,400.00 0.00%
011212 48020101 โรงเรียนบ้านเซียงเซา 47,400.00 0.00 47,400.00 0.00%
011213 48020102 โรงเรียนบ้านดงขวาง 47,400.00 0.00 47,400.00 0.00%
011214 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน 47,400.00 0.00 47,400.00 0.00%
011215 48020109 โรงเรียนบ้านยางงอย 31,600.00 0.00 31,600.00 0.00%
011216 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว 15,800.00 0.00 15,800.00 0.00%
011217 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00%
011218 48020098 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011219 48020103 โรงเรียนบ้านนาจาน 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011220 48020112 โรงเรียนบ้านแค 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00%
011221 48020108 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011222 48020109 โรงเรียนบ้านยางงอย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011223 48020110 โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011224 48020111 โรงเรียนบ้านปฏิรูป 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011225 48020112 โรงเรียนบ้านแค 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011226 48020116 โรงเรียนบ้านนาหนองหวาย 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011227 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011228 48020120 โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011229 48020119 โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 23,700.00 0.00 23,700.00 0.00%
011230 48020019 โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 9,500.00 0.00 9,500.00 0.00%
011231 48020181 โรงเรียนบ้านเหล่าส้มป่อย 19,300.00 0.00 19,300.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ