รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  1
เลขที่หนังสือ  04002/ว4927  ลงวันที่  19/10/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว4989
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3103 กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ
กิจกรรมหลักเพิ่มเติม  
รหัสงบประมาณ2000439002420162
แหล่งของเงิน  6211320 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  320 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการ  อาคารเรียน318ล./55-กร.ร.อนุบาลบ้านแพง
รายละเอียด  
อาคารเรียน318ล./55-กร.ร.อนุบาลบ้านแพง
จำนวนเงิน  12,197,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 010 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม)-อนุบาลบ้านแพง ที่ ศธ 04006/ว5989 ลว.12ต.ค.2561 12,197,400.00 0.00 12,197,400.00 0.00%
010001 48020055 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 12,197,400.00 0.00 12,197,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ